Czym jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Współczesna cywilizacja zachodnia niestety odsuwa się od Boga. Polska geopolitycznie od trzech dekad silnie identyfikuje się z tą właśnie cywilizacją, co może zwiastować ciężkie czasy dla osób wierzących. Niemniej jednak, to co nasz kraj wyróżnia od pokoleń, to wyjątkowe silne osadzenie w tradycji katolickiej, owocujące postrzeganiem Polski jako kraju o silnej wierze. Jednym ze środowisk żywo zaangażowanych w obronę i kultywowanie chrześcijańskich zasad w życiu społecznym jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi). Czym jest ta organizacja i jakimi środkami wpływa na obecne społeczeństwo?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej zostało założone w 1999 roku w mieście Kraków. Fakt ten jest związany z inspiracją założycieli, która dotyczy organizacji TFP (od ang. Tradition, Family and Property – Tradycja, Rodzina i Własność), czyli ugrupowania powołanego w 1960 roku, skupiającego katolików świeckich, znanych ze swojej walki w obronie tradycji katolickiej, wolnorynkowej gospodarki i normalnego modelu rodziny.

stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Fundament ideowy i instytucjonalny Stowarzyszenia

SKCh im. Ks. Piotra Skargi skupia głównie katolików świeckich, którzy swoje działania opierają o doktrynę Kościoła Katolickiego. Organizacja jest zgodna z prawem państwowym i posiada profil non-profit, a więc działacze nie otrzymują materialnych korzyści bądź udziałów w związku z pełnionymi funkcjami na rzecz SKCh im. ks. Piotra Skargi. Co istotne, stowarzyszenie to nie podlega prawodawstwu kościelnemu i kanonicznemu.

Jego założyciele od początku wybrali taką drogę, pragnąc zachować niezależność od władz kościelnych i zarazem uniknąć identyfikacji ich działań jako bezpośrednio prowadzonych przez kurie bądź episkopat. Patrząc na dwie dekady społecznej aktywności Skargowców, łatwo zrozumieć taką drogę postępowania. Wszak jako konserwatyści i zarazem kontrrewolucjoniści (w myśl doktryny założyciela TFP prof. Plinia Correi de Oliveiry oraz koncepcji kontrreformacji ks. Piotra Skargi) to oni właśnie często stają na pierwszej linii starcia cywilizacyjnego, wyznaczając horyzont katolickiej opinii społecznej. Innymi słowy mówiąc, SKCh im. Ks. Piotra Skargi stanowi przedmurze i pierwszą odpowiedź dla wielu ataków skierowanych wprost na Kościół katolicki. Skupiając na sobie wektor krytyki radykalnie lewicowych i socjalliberalnych mediów, chroniu niejako Kościół przed atakami na podstawowe wartości bliskie katolikom.

Historia życia Sługi Bożego ks. Piotra Skargi i jej inspiracje dla Skargowców

Patron Stowarzyszenia to sługa boży (wciąż jako kandydat do wyniesienia na ołtarze) ksiądz Piotr Skarga. Za życia był znanym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy, jezuitą, pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Nim dostąpił tych najwyższych godności, gorliwie pełnił posługę kapłańską oraz angażował się w nowe, nieznane wówczas formy aktywności społecznej, takie jak organizacja pomocy finansowej i materialnej dla dotkniętych ubóstwem.

To właśnie ksiądz Piotr Skarga był zarazem kanclerzem kapituły lwowskiej i słynnym w Rzeczypospolitej pisarzem. Słynął z zagorzałej walki z herezją protestantyzmu i wypaczeniami katolicyzmu. Czynił to jednak zawsze w duchu miłości bliźniego, rozgraniczając napominanie i piętnowanie złych czynów od szacunku dla osób je popełniających.

piotra skargi

Blisko współpracował nie tylko z otoczeniem polskiego monarchy, ale także z posłami i senatorami, do których kierował Kazanie Sejmowe, wydane później wielokrotnie drukiem. Często poruszał w nich tematy niewygodne dla wielu ówczesnych reprezentantów szlachty, poruszał sumienia i odwoływał się do kategorii dobra wspólnego (wówczas przez niego określanego dobrem Rzeczypospolitej). To właśnie gorliwym kaznodzieją Jan Matejko zainspirował się w swojej twórczości, dzięki czemu powstał słynny obraz „Kazanie Skargi”.

Wzorując się na swoim patronie, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej postanowiło bronić najwyższych wartości, którymi są rodzina, własność prywatna i wiara w Boga. Niestety, w dzisiejszych czasach wiele osób odchodzi od wiary (nawet oficjalne dane wskazują na przyrost aktów apostazji) i skupia wyłącznie na własnych potrzebach. Do tego dochodzi szerząca się propaganda lobby LGBT, która powoduje swego rodzaju modę na różnego rodzaju nieuporządkowane zachowania, takie jak homoseksualizm. Mimo dystansu i powstrzymania się od krytyki personalnej homoseksualistów, same te akty Kościół niezmiennie uważa za niegodne i nieuporządkowane. Na tym też swój przekaz buduje SKCh im. Ks. Piotra Skargi, propagując model rodziny wielodzietnej, opartej o nierozerwalny, sakramentalny związek mężczyny i kobiety.

Celem omawianej organizacji jest także walka ze społecznymi plagami takimi jak aborcją, eutanazja, permisywna edukacja seksualna, pornografia itd. Jak odbywa się wspominana walka? Jest ona powiązana z poszerzaniem świadomości społeczeństwa na temat niekorzystnych skutków płynących z wymienionych zjawisk, za sprawą na przykład organizowania konferencji, pikiet, marszów pro life (najsłynniejszy jest coroczny Marsz Dla Życia i Rodziny). Dochodzą do tego ciekawe akcje, takie jak składanie podpisów w Bazylice Grobu Pańskiego, Ponowienie Ślubów Jasnogórskich, złożenie 10 000 lilii dla Matki Bożej w Fatimie itd. W ostatnim czasie taką wyróżniającą się inicjatywą jest akcja pomocy katolikom uciekającym przed wojną na zachodnie rubieże Ukrainy. Pod hasłem Polacy Ukrainie Stowarzyszenie zbiera środki finansowe, które następnie przekazuje kierowanej przez abpa Mokrzyckiego metropolii lwowskiej.


Zobacz także:

Rewolucjoniści wywracają porządek oparty na wartościach cywilizacji chrześcijańskiej